Regulamin usług

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego i wirtualnego

§ 1 Postanowienia wstępne


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Użytkownika usługi świadczonej drogą elektroniczną (za pośrednictwem sieci Internet) polegającą na odpłatnym udostępnieniu serwera dedykowanego lub wirtualnego, dalej jako: „Usługa”. Na Operatorze spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi.
2. Usługa świadczona jest przez firme FUFO Studio prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem CISOWA 18D, 76-251 KOBYLNICA, NIP 839-310-24-62, dalej jako: „Operator”.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, oraz do przestrzegania jego zasad.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Cennik – wysokość opłaty (brutto) wnoszonej przez Użytkownika za korzystanie z Usługi, określona na stronie Internetowej: https://www.astrovm.net/.
2) Treści własne – oznacza dane i informacje przesyłane przez Użytkownika i przechowywane na udostępnionym przez Operatora serwerze.
3) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, na rzecz której Operator świadczy Usługę.
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Serwer wirtualny – serwer użytkowany przez Użytkownika, wydzielony fizycznie z serwera będącego własnością Usługodawcy, udostępniony Klientowi w ramach świadczonej Usługi.
6) Serwer dedykowany - serwer użytkowany przez Użytkownika, fizycznie znajdujący się w serwerowni należącej do podmiotów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej, z którymi Usługodawca współpracuje,
7) Serwer – Serwer wirtualny lub Serwer dedykowany,
8) Usługa – usługa świadczona przez Operatora drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwera dedykowanego lub Serwera wirtualnego,
9) Opłata abonamentowa – wynagrodzenie należne Operatorowi za świadczenie Usługi.

§ 3 Rodzaj i zakres Usługi

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługę, za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klient otrzymuje dostęp do Usługi po zrealizowaniu przez niego czynności określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-3.

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym w celu skutecznego, niezbędne jest łącznie: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz w celu pierwszego logowania do Usługi niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 5 Korzystanie z Usługi, zawarcie umowy

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi jest:
1) złożenie zamówienia;
2) wybór Usługi;
3) opłacenie Opłaty abonamentowej Operatorowi. Zrealizowanie przez Użytkownika powyższych czynności równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie przez Operatora Usługi.

2. Rozpoczęcie procesu składania zamówienia następuje przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniej konfiguracji Usługi, spośród tych określonych na stronach internetowych: określona na stronach Internetowych: https://astrovm.net/. Po wyborze konkretnej Usługi Użytkownik zobowiązany jest do wpisania w formularzu zamówienia dowolnej, ustalonej przez Użytkownika subdomeny, wybrania okresu rozliczeniowego Usługi, której odpowiada określona Opłata abonamentowa (wyrażona w cenach netto), oraz wyboru systemu operacyjnego. Wykonanie czynności, określonych w poprzednim zdaniu potwierdzone zostaje w podsumowaniu zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia (przycisk: „Potwierdź zamówienie” Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane (imię, nazwisko, firma, email, adres, hasło, NIP lub PESEL, nr telefonu), wybrać metodę płatności. Kliknięcie przycisku „Zakończ zamówienie” potwierdza złożenie zamówienia przez Użytkownika i generuje fakturę do wniesienia Opłaty abonamentowej.
3. Operator po otrzymaniu płatności (tj. zaksięgowaniu na koncie bankowych prowadzonym dla Operatora) za Usługę od Użytkownika, przesyła Użytkownikowi niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail dane służące do pierwszego zalogowania się do Usługi, mające charakter poufny tj.:
1) login;
2) hasło;
3) adres IP Serwera;

4. Użytkownik po pierwszym zalogowaniu do Usługi, zobowiązany jest do zmiany hasła przekazanego przez Usługodawcę, określonego w ust. 3 pkt 2 powyżej.
5. Momentem uruchomienia Usługi jest [ ]
6. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych dostępowych do Usługi osobom trzecim.

§ 6 Prawa i obowiązki Stron

I. Prawa i obowiązki Użytkownika:
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1) przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
2) nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Usługi lub systemów komputerowych osób trzecich;
3) samodzielnej archiwizacji danych umieszczanych na Serwerze;
4) zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.

2. Użytkownik odpowiedzialny jest za serwisy i strony internetowe lub inne usługi prowadzone z wykorzystaniem Usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych Treści własnych, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza umieszczone dane osobowe. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw innych, zwłaszcza praw osobistych, praw autorskich i praw ochronnych na znakach towarowych.
3. Użytkownik jest administratorem Serwera i posiada do niego bezpośredni dostęp za pomocą danych dostępowych określonych w § 5 ust. 2. Użytkownik uprawniony jest do samodzielnej instalacji aplikacji na Serwerze, w związku z tym ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie takich instalacji. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora w przypadku nieprawidłowego działania Usługi spowodowanej działaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniach poprzednich.

II. Prawa i obowiązki Operatora:
1. W związku ze świadczeniem Usługi Operator zobowiązany jest do:
1) świadczenia Usługi z należytą starannością w tego rodzaju działalności;
2) Operator zobowiązuje się do zapewnienia dostępności Usługi na poziomie 99,8% w skali miesiąca kalendarzowego. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Operator zastrzega sobie możliwość przerwania dostępu do Usługi, celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych. O każdorazowej przerwie w dostępie do Usługi, Operator powiadomi Użytkownika (w formie wiadomości e-mail) na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed planowaną przerwą z zastrzeżeniem postanowień pkt 3. Czas niedostępności Usługi spowodowany pracami konserwacyjnymi, nie jest zaliczany do czasu dostępności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
3) w sytuacjach wyjątkowych, gdy przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo Usługi, Operator może ograniczyć do niej dostęp, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika i uzyskaniu od niego zgody (w formie wiadomości e-mail),
4) zapewnienie utrzymania dostępu do Usługi na najlepszym poziomie jakości swoich narzędzi zgodnie z przyjętymi zwyczajami;

2. Usługodawca nie odpowiada za:
1) brak dostępności Usługi jeżeli nie wynika ona bezpośrednio z winy Operatora;
2) niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi spowodowane siłą wyższą;
3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli spowodowane było żądaniami właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu powszechnego;
4) treści, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, pliki, informacje oraz jakiekolwiek inne dane umieszczone na Serwerze i udostępniane, rozpowszechniane lub przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem sieci Internet;
5) eksploatację i aktualizację plików, systemów, oprogramowania oraz innych danych wykorzystywanych w ramach Usługi;
6) awarie infrastruktury po stronie Użytkownika.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Użytkownikowi dostępu do Usługi, jeżeli:
1) Treści własne przechowywane na Serwerze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługi, w szczególności gdy Treści własne mogą spowodować wystąpienie błędu lub naruszenie bezpieczeństwa systemu Operatora. Wznowienie dostępu do Usługi nastąpi po usunięciu przez Użytkownika wymienionych Treści własnych. W przypadku nie usunięcia przez Użytkownika w wyznaczonym przez Operatora terminie (co najmniej 24 h), Operator uprawniony jest do samodzielnego usunięcia takich Treści własnych;
2) otrzymał urzędowe zawiadomienie od właściwego polskiego lub zagranicznego organu władzy publicznej , bądź otrzymania innej wiarygodnej wiadomości o wykorzystywaniu Serwera w sposób zabroniony przez obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu;
3) rozpowszechniania i nielegalnego używania hasła i loginu podanego do wiadomości Użytkownika, w szczególności przekazywanie ich innym podmiotom;
4) naruszania postanowień Regulaminu, pomimo otrzymania upomnienia od Operatora.

5. Operator uprawniony jest do zmniejszenia przepustowości Serwera, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w przypadku podejmowania przez Użytkownika działań mogących skutkować wystąpieniem awarii infrastruktury Operatora służącej do świadczenia Usługi.
6. Operator uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Serwera, bez uprzedniego powiadomienia Klienta, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w § 12, oraz na żądanie uprawnionych organów administracji państwowej w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
7. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do równowartości miesięcznej opłaty netto (tj. bez podatku VAT) wniesionej przez Klienta z tytułu korzystania z Usługi, z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 7 Wynagrodzenie Operatora

1. Cennik obejmuje opłatę za Usługę uzależnioną od wybranej przez Użytkownika konfiguracji Usługi.
2. Podstawowy okres rozliczeniowy to jeden (1) miesiąc kalendarzowy. W przypadku zmiany przez Użytkownika, w trakcie okresu rozliczeniowego, parametrów Usługi, w wyniku której nastąpi zmiana ceny Usługi, Operator dokona odpowiedniego rozliczenia.
3. Użytkownik nabywa czasowy dostęp do Usługi poprzez uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem i na okres zgodnie z wybranym przez Użytkownika rodzajem Serwera i konfiguracją Usługi.
4. Wybrany przez Klienta Serwer jest udostępniany od dnia uruchomienia Usługi, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu.
5. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są z góry, przy czym minimalny okres na jaki Użytkownik może opłacić Usługę wynosi jeden (1) miesiąc. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika opłaty za kolejny okres abonamentowy, Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail o wstrzymaniu świadczenia Usługi do momentu uiszczenia opłaty. Nieuregulowanie przez Klienta opłaty abonamentowej w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu wstrzymania świadczenia Usługi uprawnia Usługodawcę do usunięcia danych umieszczonych przez Klienta na Serwerze dedykowanym.
6. Z tytułu świadczenia Usługi na rzecz określonego Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Operator przesyła na adres email Użytkownika fakturę VAT dotyczącą opłaty za każdy kolejny okres abonamentowy.

§ 8 Reklamacje

1. Użytkownik jest uprawniony do przesłania reklamacji sporządzonej w formie pisemnej i przesłanej na adres siedziby Operatora. Reklamacja musi zawierać co najmniej:
1) dokładne oznaczenie Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko albo firmę przedsiębiorcy, adres do doręczeń, adres e-mail,
2) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi oraz wskazanie wybranego
Serwera,
3) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o wyniku rozpatrzenia reklamacji z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
3. Jeżeli reklamacja Użytkownika nie zawiera wszystkich elementów wymienionych ust. 1 pkt 1-3, Operator wezwie go do usunięcia braków, wyznaczając termin na ich usunięcie nie krótszy niż 7 dni. Do momentu usunięcia braków rozpatrywanie reklamacji może zostać zawieszone.

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

Operator jest administratorem danych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w celu nawiązania, ewentualnej zmiany, rozwiązania i realizacji Umowy oraz rozliczenia wynagrodzenia. Użytkownik ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, w każdym czasie, w tym do zgłoszenia żądania ich poprawienia, a także do żądania ich usunięcia.

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym Operatora, pod adresem https://www.astrovm.net/regulamin.html i obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zakomunikowane w sposób wyraźny na stronie internetowej https://www.astrovm.net z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu upoważnia Użytkownika do złożenia rezygnacji z Usługi w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wejściu w życie nowego Regulaminu. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej i wysłanego na adres siedziby Operatora. Operator zwróci Użytkownikowi zapłaconą przez Użytkownika cenę za niewykorzystany okres rozliczeniowy.
3. O powyższych zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§ 11 Zakaz treści o charakterze bezprawnym

1. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie na Serwerze jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
2. Zakazana jest działalność Użytkownika polegająca na instalowaniu na Serwerach aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w szczególności plików dźwiękowych zakodowanych w formacie mp3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz, itp.), do których Użytkownik nie posiada praw autorskich i które nie są jego własnością.

§ 12 Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie Umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest od odstąpienia od umowy, pod warunkiem złożenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sporządzonego w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta danych niezbędnych do korzystania z Usługi. Pod adresem [ ] Operator zamieszcza wzór formularza, z którego Użytkownik może skorzystać celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi przez okres dłuższy niż jeden (1) miesiąc rozliczeniowy, może rozwiązać umowę, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy (sporządzone w formie pisemnej), z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13 Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas nieokreślony.
2. Operatorowi przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wyłącznie z powodu wystąpienia ważnych powodów. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy uznaje się w szczególności:
a) stwierdzenie przez Operatora, że Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami lub Regulaminem;
b) stwierdzenie przez Operatora, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Usługi;
c) likwidacji Usługi, lub też zaprzestania lub zmiany zakresu czy charakteru świadczenia Usługi;
d) nie uiszczenie przez Użytkownika opłaty za następny kolejny okres abonamentowy, zgodnie ze doręczoną Użytkownikowi fakturą VAT.

§ 14 Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.
2. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od daty powstania sporu, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego, a w przypadku Klientów będących konsumentami – dla siedziby ich miejsca zamieszkania.
3. Każdy Klient ma prawo pobrać treść niniejszego Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://www.astrovm.net/regulamin.html i zapisać go na własnym nośniku.